Morning Prayer & Holy Eucharist

Wednesday, July 20, 2016
8:00 AM

 

CelebrantFr. Spurlock
Morning Prayer
Psalm102 & 103
LessonJoshua 8:30-35
Holy Eucharist
RiteRite I
LessonJeremiah 1:1,4-10
GospelMatthew 13:1-9