Morning Prayer & Holy Eucharist

Wednesday, May 3, 2017
8:00 AM

 

CelebrantFr. Spurlock
Morning Prayer
Psalm15, 16 & 17
LessonDaniel 5:1-12
Holy Eucharist
RiteRite I
LessonActs 8:1b-8
GospelJohn 6:35-40