Morning Prayer & Holy Eucharist

Wednesday, May 17, 2017
8:00 AM

 

CelebrantFr. Norgren
Morning Prayer
Psalm86, 87 & 88
LessonWisdom 13:1-9
Holy Eucharist
RiteRite I
LessonActs 15:1-6
GospelJohn 15:1-8