Gloria tibi Trinitas — Thomas Tomkins (1572-1656)

post_id: 23869
imgsize: full
post has NO featured image.
Ok to display the image!
Title: Gloria tibi Trinitas